Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8680
Title: Thời kỳ đầu chiến tranh và những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam : Sách chuyên khảo
Authors: Nguyễn, Đình Chiến
Keywords: Chiến tranh;Quốc phòng;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: H. : Chính trị quốc gia - Sự thật
Abstract: Chiến tranh luôn là sự thử thách toàn diện đối với sức sống của bất kỳ quốc gia, dân tộc nào bị cuốn vào vòng xoáy khốc liệt của nó. Trong đó thời kỳ bắt đầu bước vào những động thái đầu tiên của cuộc chiến đặt ra những thử thách nghiêm trọng bậc nhất. Vận mệnh của quốc gia, dân tộc có giữ được hay không, chế độ có tồn vong thế nào, nhân tâm rối loạn hay nhanh chóng bình ổn trở lại… phụ thuộc rất lớn vào kết quả những động thái chiến lược ban đầu của nhà nước, mà trực tiếp là kết quả thực hiện các nhiệm vụ chiến lược ban đầu về phương diện tác chiến vũ trang. Đó là logic thép không thể chối cãi. Trên cơ sở phương pháp luận quân sự mácxít, cuốn sách chuyên khảo này tập trung tiếp cận thời kỳ đầu chiến tranh dưới góc độ lý luận chính trị - quân sự tổng hợp. Cơ sở lý luận quan trọng nhất để phân tích vấn đề vẫn không ngoài luận điểm chủ chốt: chiến tranh là sự kế tục chính trị bằng thủ đoạn khác - thủ đoạn bạo lực chiến tranh mang tính nhà nước. Đồng thời, dựa trên phương pháp tiếp cận logic - lịch sử, cùng với việc góp phần làm rõ quan niệm khoa học về thời kỳ đầu chiến tranh, tập trung khảo cứu thể hiện thời kỳ đầu chiến tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam. Và quan trọng hơn cả là hướng toàn bộ sự nghiên cứu đến việc khái quát bước đầu những vấn đề đặt ra cho quốc phòng Việt Nam trong bối cảnh thế giới đương đại. Nội dung cuốn sách gồm 04 chương. Chương I: Phân tích một số vấn đề lý luận về thời kỳ đầu chiến tranh, tập trung tiếp cận và khái quát quan niệm về thời kỳ đầu chiến tranh, đồng thời làm rõ những tính chất đặc trưng của thời kỳ đầu chiến tranh gắn với luận giải tầm quan trọng của nó đối với các bên tham chiến trong suốt diễn trình cuộc chiến. Chương II: Khảo cứu thực tiễn về thời kỳ đầu chiến tranh qua một số cuộc chiến tranh trên thế giới, tập trung vào hai cuộc đại chiến thế giới và các cuộc chiến tranh công nghệ cao gần đây. Chương III: Khảo cứu thực tiễn về thời kỳ đầu chiến tranh qua một số cuộc chiến tranh giữ nước tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chương IV: Khái quát những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam từ lý luận và thực tiễn về thời kỳ đầu chiến tranh, tập trung vào các vấn đề xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng phương thức vận hành của quốc phòng toàn dân, chuẩn bị tác chiến phòng thủ chiến lược thời kỳ đầu chiến tranh,
Description: 579tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8680
Appears in Collections:Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - góc nhìn về chiến tranh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36. Thoi ky dau chien tranh.pdf16.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.