Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8678
Title: Định hướng chiến lược, giải pháp đột phá nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
Authors: Phạm, Văn Linh
Keywords: Định hướng chiến lược;Giải pháp đột phá;Đổi mới;Giáo dục;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Cuốn sách tập trung nghiên cứu những kinh nghiệm của các nước trong thực hiện cải cách giáo dục, đặc biệt là làm rõ những xu hướng hiện đại của thế kỷ XXI; phân tích nội dung, một số quan điểm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục làm rõ định hướng "chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế" đối với giáo dục Việt Nam; phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra của giáo dục Việt Nam theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI, tiếp cận đánh giá từ nhiều nguồn khác nhau và chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế; đề xuất các khâu đột phá để thực hiện thành công "đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục".
Description: 373tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8678
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41. Dinh huong chien luoc giai phap.pdf9.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.