Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8677
Title: Dân chủ và giáo dục
Other Titles: Một dẫn nhập vào triết lý giáo dục
Authors: Dewey, John
Keywords: Giáo dục;Dân chủ
Issue Date: 2018
Publisher: Nxb.Tri thức
Abstract: Cuốn sách trình bày những quan niệm gắn liền với một xã hội dân chủ, và vận dụng các quan niệm đó vào những vấn đề của hoạt động giáo dục. Cuốn sách chỉ rõ mục tiêu và phương pháp kiến tạo của nền giáo dục công lập xét từ quan điểm nói trên và đưa ra đánh giá có tính phê phán các lý luận về nhận thức và sự phát triển đạo đức.
Description: 436tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8677
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40. Dan chu va giao duc.pdf15.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.