Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8676
Title: Lịch sử giáo dục Việt Nam
Authors: Bùi, Minh Hiền
Keywords: Lịch sử;Giáo dục;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Cuốn sách được trình bày theo quan điểm thông sử và cấu trúc theo tiến trình phát triển của lịch sử đất nước. Nội dung gồm 10 chương: Chương 1: Nền giáo dục dưới chế độ phong kiến Việt Nam; Chương 2: Nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc; Chương 3: Phong trào đấu tranh chống nền giáo dục nô dịch của thực dân Pháp; Chương 4: Nền giáo dục Việt Nam trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (1945-1946); Chương 5: Giáo dục trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954); Chương 6: Giáo dục trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975); Chương 7: Giáo dục Việt Nam trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước (1975-1986); Chương 8: Giáo dục Việt Nam trong những năm đầu đời thời kỳ đổi mới; Chương 9: Giáo dục Việt Nam trong thập niên đầu thế kỉ XXI; Chương 10: Giáo dục Việt Nam thời kì đổi mới căn bản, toàn diện (từ 2011 đến nay).
Description: 222tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8676
ISBN: 978604544692
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39. Lich su giao duc Viet Nam.pdf7.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.