Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8675
Title: Phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài - Một số kinh nghiệm của thế giới
Other Titles: Tủ sách phục vụ lãnh đạo
Authors: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Phát triển;Nguồn nhân lực;Nhân tài;Việt Nam;Giáo dục - đào tạo
Issue Date: 2012
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Tổng quan về phát triển giáo dục và đào tạo; Phần 2: Vấn đề phát triển giáo dục và đào tạo ở một số nước trên thế giới; Phần 3: Danh mục một số công trình nghiên cứu về giáo dục và đào tạo.
Description: 600tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8675
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38. Phat trien giao duc và dao tao.pdf16.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.