Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8671
Title: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người
Authors: Doãn, Thị Chín
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Đạo đức;Con người;Văn hóa
Issue Date: 2021
Publisher: H. : Lý luận Chính trị
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn trong xây dựng con người và đạo đức con người đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người gồm 5 chương: Chương 1: Cơ sở và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người; Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người; Chương 5: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người trong giai đoạn hiện nay
Description: 191tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8671
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40. Giao trinh tu tuong HCM ve van hoa.pdf5.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.