Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8643
Title: Sơ yếu lược sử văn hóa nguyên thủy
Authors: Kosven, M.O
Keywords: Lịch sử văn hóa;Nguyên thủy
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm các phần: Mầm mống của văn hóa; Văn hóa của xã hội thị tộc tảo kỳ; Sự phát triển của kỹ thuật, kinh tế, xã hội; Văn hóa tinh thần; Văn hóa tảo kỳ thời đại kim thuộc; Sự tan rã của chế độ Công xã nguyên thủy; Sự phát sinh xã hội có giai cấp.
Description: 360tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8643
Appears in Collections:Lịch sử văn minh nhân loại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82. So yeu lich su van hoa nguyen thuy.pdf9.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.