Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/864
Title: Giáo trình nhập môn xã hội học
Authors: Lưu, Hồng Minh
Vũ, Hào Quang (đồng chủ biên)
Keywords: Giáo trình;Nhập môn;Xã hội học
Issue Date: 2014
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Giáo trình gồm 8 chương: Chương 1, đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học; chương 2, sự ra đời và phát triển của xã hội học; chương 3, khái niệm xã hội học; chương 4, phương pháp nghiên cứu xã hội học; chương 5, xã hội học đô thị; chương 6, xã hội học nông thôn; chương 7, xã hội học gia đình; chương 8, xã hội học truyền thông đại chúng.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/864
ISBN: 978-604-901-291-4
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.30.GT nhap mon xa hoi hoc.pdf22.64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.