Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8631
Title: Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản
Authors: Vũ, Quang Hiển
Keywords: Quân sự;Đảng Cộng sản Việt Nam;Lịch sử;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: H : Chính trị Quốc gia
Abstract: Nội dung cuốn sách chia làm 2 phần, gồm 8 chương, khái quát sự hình thành và phát triển của đường lối quân sự Việt Nam, chỉ ra một số nội dung cơ bản đường lối quân sự của Đảng thể hiện qua các giai đoạn lịch sử: Thời kỳ 1930-1945; thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; thời kỳ xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và kháng chiến chống Mỹ; đất nước thống nhất, hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách vừa có sự xâu chuỗi, mang tính hệ thống trong đường lối quân sự Việt Nam vừa chỉ ra đặc trưng về nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo qua từng thời kỳ với nguồn tư liệu phong phú, dẫn chứng sinh động, làm rõ tính kế thừa những giá trị cốt lõi trong nghệ thuật tiến hành chiến tranh, nghệ thuật quân sự của các thế hệ đi trước, đồng thời làm nổi bật sự sáng tạo trong đường lối chiến tranh nhân dân của cách mạng Việt Nam. Đây là cuốn sách có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn sâu sắc, là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các nhà nghiên cứu, giảng dạy, học sinh, sinh viên, cán bộ, Đảng viên và đông đảo bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Description: 535 tr. ; 24 cm.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8631
Appears in Collections:Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - góc nhìn về chiến tranh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. Duong loi quan su cua Dang.pdf13.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.