Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8625
Title: Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam - thực trạng và định hướng đến năm 2030
Authors: Ngô, Thắng Lợi
Keywords: Tăng trưởng kinh tế;Việt Nam;Định hướng
Issue Date: 2017
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Nội dung cuốn sách trình bày một cách hệ thống cơ sở lý thuyết về mô hình tăng trưởng kinh tế, các khung lý thuyết hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế; dựa trên nội hàm mục tiêu cần đạt được của quá trình tăng trưởng, phương thức thực hiện tăng trưởng và những tác động lan tỏa của tăng trưởng đến đối tượng hưởng lợi để đánh giá thực trạng mô hình tăng trưởng hiện nay ở Việt Nam qua những tính toán cụ thể từ số liệu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2016 và sự so sánh với những giai đoạn trước đó.
Description: 304tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8625
ISBN: 9786045736159
Appears in Collections:Phát triển kinh tế bền vững

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73. Mo hinh tang truong kinh te o VN.pdf6.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.