Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8623
Title: Kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986-2016)
Authors: Lê, Quốc Lý
Keywords: Kinh tế tư nhân;Đổi mới;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về kinh tế tư nhân; Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân qua 30 năm đổi mới (1986-2016); Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.
Description: 327tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8623
ISBN: 9786049623431
Appears in Collections:Phát triển kinh tế bền vững

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71. Kinh te tu nhan o VN.pdf7.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.