Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8617
Title: Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách
Authors: Vũ, Văn Hà
Keywords: Nhà nước;Thị trường;Kinh tế thị trường;Xã hội chủ nghĩa;Việt Nam;Định hướng;Chính sách
Issue Date: 2020
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường; Chương 2: Thực trạng mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua 35 năm đổi mới; Chương 3: Xu hướng, quan điểm, giải pháp và định hướng chính sách giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường, hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đến năm 2030.
Description: 455tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8617
ISBN: 9786045760833
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54. Moi quan he giua nha nuoc va thi truong.pdf11.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.