Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8608
Title: Nền kinh tế 99%: Cách thức chủ nghĩa xã hội vượt qua các cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản
Other Titles: Sách tham khảo
Authors: Adler, Paul S
Keywords: Kinh tế;Việt Nam;Cuộc khủng hoảng;Chủ nghĩa xã hội;Chủ nghĩa tư bản
Issue Date: 2020
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Cuốn sách Nền kinh tế 99% - cách thức chủ nghĩa xã hội vượt qua các cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản cung cấp những nghiên cứu hữu ích trong việc chỉ ra những hạn chế của chủ nghĩa tư bản, hướng tới xây dựng một mô hình dân chủ xã hội và cách thức để hiện thực hóa điều này.
Description: 409tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8608
ISBN: 978604576343
Appears in Collections:Phát triển kinh tế bền vững

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45. Nen kinh te 99%.pdf28.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.