Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8607
Title: Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam
Other Titles: Giải thưởng Sách hay 2016 của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh
Authors: Trần, Văn Thọ
Keywords: Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Nxb.Tri thức
Abstract: Cuốn sách Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam đánh giá thành quả phát triển của Việt Nam trong 40 năm qua; đưa ra những cảnh báo, những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt như nguy cơ chưa giàu đã già, mặt trái của việc sử dụng kéo dài nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), của chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và việc xuất khẩu lao động…; từ đó đề ra các chiến lược đổi mới để Việt Nam phát triển xứng đáng với tiềm năng đang có.
Description: 237tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8607
Appears in Collections:Phát triển kinh tế bền vững

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44. Cu soc thoi gian và kinh te VN.pdf7.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.