Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8603
Title: Đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội: Thông tin chuyên đề số 3/2021
Keywords: Quan điểm sai trái;Thù địch;Đấu tranh;Phản bác;Mạng xã hội
Issue Date: 2021
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần: Phần I: Mạng xã hội - một số vấn đề đặt ra; Phần II: Đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội.
Description: 197tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8603
Appears in Collections:Thông tin chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTCĐ 3-2021.pdf2.84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.