Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8602
Title: Giáo trình Văn hóa và đạo đức quản lý
Authors: Phạm, Ngọc Thanh
Vũ, Thị Cẩm Thanh
Keywords: Văn hóa;Đạo đức;Quản lí;Giáo trình
Issue Date: 2020
Publisher: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trong quá trình đổi mới toàn diện đất nước, Việt Nam đứng trước những cơ hội và những thách thức rất to lớn. Trong bối cảnh đó, đổi mới quản lý phải đáp ứng được những yêu cầu của việc phát triển văn hóa và con người. Chính quá trình này cũng đang đòi hỏi phải đổi mới văn hóa quản lý và phát triển nền đạo đức quản lý ở Việt Nam, nhằm thực hiện một cách tốt nhất những mục tiêu xã hội đã đặt ra. Sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hiện nay, càng đòi hỏi phải đào tạo ra những nhà quản lý vừa “hồng, vừa “chuyên”, biết ứng xử có văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, là những tấm gương tốt về đạo đức, không vi phạm các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức trong quá trình lãnh đạo, quản lý. Chương trình đào tạo cử nhân Khoa học quản lý luôn coi trọng việc giáo dục cho sinh viên những nguyên tắc chung về văn hóa quản lý và đạo đức quản lý. Giáo trình được biên soạn theo Đề cương học phần “Văn hóa và đạo đức quản lý” đã được nhà trường thông qua với các chương cụ thể như sau: Chương 1. Nhập môn Văn hóa và đạo đức quản lý. Chương 2. Nội dung và quá trình xây dựng Văn hóa quản lý. Chương 3. Nội dung của Đạo đức quản lý
Description: 293tr. ; 24cm
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8602
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28. Giao trinh van hoa va dao duc quan ly.pdf8.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.