Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8597
Title: Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông trực tuyến ở Việt Nam /Biên soạn: Mai Đức Ngọc, Nguyễn Đức Luận, Hà Huy Phượng...
Keywords: Đào tạo;Bồi dưỡng;Lí luận chính trị;Báo chí;Truyền thông;Trực tuyến;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: H. : Thông tin và truyền thông
Abstract: Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, công tác tư tưởng - lý luận của Đảng. Trong thời gian qua, Đảng ta rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông. Cụ thể như trong đầu tư về cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu tham khảo, đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp dạy học... đều có những chuyển biến tích cực. Nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở nước ta, đặc biệt trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến để xác định đúng định hướng, tìm ra các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam trong thời gian tới.Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với HVBC&TT xuất bản cuốn sách "Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông trực tuyến ở Việt Nam". Cuốn sách tuyển chọn hơn 30 bài viết đặc sắc của các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện Báo chí và tuyên truyền đã tham gia hội thảo về đề tài: "Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông trực tuyến ở Việt Nam"
Description: 410tr. ; 21cm
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8597
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22. Dao tao boi duong ly luan chinh tri.pdf10.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.