Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8592
Title: Quản trị truyền thông của ngân hàng nhà nước trong việc thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam
Authors: Hoàng, Thị Như Quỳnh
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Quản trị truyền thông;Ngân hàng nhà nước;Thanh toán không dùng tiền mặt;Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, khảo sát thực trạng công tác QTTT của NHNN nhằm thúc đẩy thói quen không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay, tác giả đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.
Description: 106tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8592
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Thi Nhu Quynh.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.