Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8582
Title: Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính của huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh hiện nay
Authors: Hoàng, Thị Phương Loan
Advisor: Dương, Thị Thục Anh
Keywords: Cán bộ;Công chức;Huyện Ba Chẽ;Quảng Ninh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận về đội ngũ cán bộ, công chức hành chính cấp huyện; Làm rõ thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính của huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh và giải pháp; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính của huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.
Description: 127tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8582
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Thi Phuong Loan.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.