Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8580
Title: Giáo trình lịch sử tư tưởng Việt Nam
Authors: Bùi, Thị Kim Hậu
Bùi, Thị Thanh Hương
Nguyễn, Thọ Khang
Keywords: Lịch sử;Tư tưởng;Giáo trình;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Nội dung của giáo trình gồm 8 chương: giới thiệu đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu môn học; giới thiệu khái quát tư tưởng Việt Nam từ thời tiền sử, sơ sử của dân tộc đến đầu thế kỷ XIX; tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
Description: 172tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8580
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20. Giao trinh lich su tu tuong VN.pdf5.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.