Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/857
Title: Truyền thông quốc tế
Authors: Vũ, Thanh Vân
Keywords: Truyền thông;Quốc tế
Issue Date: 2014
Publisher: Chính trị quốc gia - Sự thật
Abstract: Cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1, lịch sử hình thành và phát triển của báo chí thế giới; chương 2, Toàn cầu hóa thông tin; chương 3, ngành kinh doanh truyền thông toàn cầu ngày nay; Chương 4, Quản lý cơ quan báo chí - truyền thông toàn cầu; Chương 5, Tập đoàn báo chí - truyền thông. Mỗi chương gồm: mục tiêu bài học, nội dung chính, vấn đề - sự kiện và tổng kết.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/857
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.23.Truyen thong quoc te.pdf23.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.