Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8569
Title: Quản trị thông tin trong chương trình “Chuyển động cuộc sống”, “Góc nhìn sự thật” của kênh ANTV” (Khảo sát từ 9/2019 - 3/2020)
Authors: Lê, Minh Hương
Advisor: Nguyễn, Văn Dững
Keywords: Quản trị thông tin;Chương trình;Chuyển động cuộc sống;Góc nhìn sự thật;ANTV
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản trị thông tin đấu tranh chính trị, luận văn bước đầu hình thành nhận thức lý thuyết về quản trị thông tin chương trình, từ đó đánh giá thực trạng quản trị thông tin trong chương trình “Góc nhìn sự thật” của kênh ANTV; phân tích vấn đề thực tế qua khảo sát, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị thông tin chương trình “Góc nhìn sự thật” của kênh ANTV trong thời gian tới.
Description: 114tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8569
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Minh Huong.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.