Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8564
Title: Quản lý thông tin đối ngoại trên báo chí Phú Thọ
Authors: Bùi, Thị Thanh Trà
Advisor: Hoàng, Văn Nghĩa
Keywords: Quản lí;Thông tin đối ngoại;Báo chí;Phú Thọ
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phác họa tình hình và bước đầu đánh giá về công tác quản lý thông tin đối ngoại, nêu bật vai trò của báo chí tại tỉnh Phú Thọ trong các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Từ đó tiến hành khảo sát thực trạng tại Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ và Báo Phú Thọ điện tử, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý thông tin đối ngoại từ thực tiễn của báo chí tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Description: 98tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8564
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thi Thanh Tra.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.