Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8563
Title: Mối quan hệ giữa thông điệp về xây dựng nông thôn mới và công chúng nông dân tỉnh Phú Thọ trên Báo Phú Thọ hiện nay (Khảo sát từ tháng 1/2020 đến hết tháng 6/2020)
Authors: Vương, Hồng Nhung
Advisor: Mai, Quỳnh Nam
Keywords: Nông thôn mới;Công chúng nông dân;Báo Phú Thọ
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn là vận dụng những vấn đề lý luận về truyền thông đại chúng và xã hội học truyền thông đại chúng để nghiên cứu thông điệp xây dựng NTM trên Báo Phú Thọ trong quan hệ với công chúng nông dân Phú Thọ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa thông điệp và công chúng nông dân Phú Thọ.
Description: 138tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8563
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vuong Hong Nhung.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.