Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8561
Title: Mô hình tổ chức hoạt động tạp chí ngành Công Thương hiện nay (Khảo sát Tạp chí Công Thương, Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại, từ tháng 01/2019 đến 03/2020)”
Authors: Vũ, Khắc Trìu
Advisor: Trương, Thị Kiên
Keywords: Mô hình tổ chức;Tạp chí;Công thương
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phân tích lý luận chung về mô hình tổ chức hoạt động của tạp chí nói chung, tác giả luận văn khảo sát thực trạng mô hình tổ chức hoạt động tạp chí ngành Công Thương từ đó đề xuất giải pháp đổi mới mô hình tổ chức hoạt động các tạp chí nói chung và tạp chí của ngành Công Thương nói riêng trong thời gian tới.
Description: 111tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8561
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Khac Triu.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.