Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8560
Title: Quản trị sản xuất chuyên mục về Xây dựng Đảng trên kênh Truyền hình Nhân Dân (khảo sát chuyên mục “Đảng với sự nghiệp đổi mới” và chuyên mục “Chuyện ở cơ sở” từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020)”
Authors: Vũ, Đình Phong
Advisor: Nguyễn, Văn Dững
Keywords: Quản trị;Sản xuất chuyên mục;Xây dựng đảng;Truyền hình nhân dân
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về quản trị sản xuất chuyên mục truyền hình; từ đó tiến hành khảo sát thực trạng quản trị sản xuất chuyên mục về Xây dựng Đảng trên kênh Truyền hình Nhân Dân khảo sát chuyên mục “Đảng với sự nghiệp đổi mới” và “Chuyện ở cơ sở” và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị sản xuất chuyên mục về Xây dựng Đảng trên kênh Truyền hình Nhân Dân trong bối cảnh môi trường truyền thông số.
Description: 103tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8560
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Dinh Phong.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.