Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8559
Title: Tổ chức xuất bản ấn phẩm cuối tuần của các cơ quan báo Đảng các tỉnh phía Bắc Việt Nam” (Khảo sát tại Báo Phú Thọ, Báo Vĩnh Phúc và Báo Hà Nội mới)
Authors: Trịnh, Thị Hà
Advisor: Trương, Thị Kiên
Keywords: Tổ chức sản xuất;Ấn phẩm cuối tuần;Bảo đảng;Các tỉnh phía Bắc
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở khung lý thuyết về tổ chức sản xuất ấn phẩm cuối tuần của báo đảng địa phương, đề tài khảo sát thực trạng tổ chức sản xuất 3 ấn phẩm cuối tuần: Phú Thọ Cuối tuần, Vĩnh Phúc Cuối tuần, Hànộimới Cuối tuần..., chỉ ra thành công, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất các ấn phẩm cuối tuần của các báo đảng địa phương các tỉnh phía Bắc.
Description: 116tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8559
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trinh Thi Ha.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.