Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8557
Title: Quản lý truyền thông về đời sống văn hóa cơ sở trên báo Vĩnh Phúc hiện nay
Authors: Trần, Thị Minh Nguyệt
Advisor: Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Quản lí truyền thông;Đời sống văn hóa;Báo Vĩnh Phúc
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng quản lý truyền thông về đời sống văn hóa cơ sở trên Báo Vĩnh Phúc, luận văn đề xuất một số quan điểm và giải pháp tăng cường quản lý truyền thông về đời sống văn hóa cơ sở trên Báo Vĩnh Phúc trong tình hình mới.
Description: 138tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8557
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Minh Nguyet.pdf2.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.