Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8552
Title: Quản lý sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu ở tòa soạn báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phí, Hữu Tuấn
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Quản lí sản xuất;Sản phẩm báo chí;Tòa soạn;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về báo chí dữ liệu và quản lý sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu, đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng trong quản lý sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu ở toà soạn báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay. Luận văn đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp quản lý sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu tại các tòa soạn báo mạng điện tử.
Description: 131tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8552
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phi Huu Tuan.pdf3.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.