Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8533
Title: Quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Trần, Hồng Hiệp
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Quản lí Nhà nước;Phòng, chống tệ nạn xã hội;Quận Hai Bà Trưng;Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn QLNN về PCTNXH ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường QLNN về PCTNXH trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hiện nay.
Description: 117tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8533
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Hong Hiep.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.