Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/85
Title: Giáo trình lịch sử triết học Trung Quốc thời kỳ cổ - trung đại
Authors: Trương, Ngọc Nam
Trương, Đỗ Tiến
Keywords: Triết học;Lịch sử;Trung Quốc;Giáo trình
Issue Date: 2009
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Tài liệu cung cấp một cái nhìn chung về lịch sử Trung Quốc cổ - trung đại; Những tư tưởng cơ bản của các trường phái triết học lớn nhất, có ảnh hưởng sâu sắc trong lịch sử trung quốc ra đời vào thời kì cổ đại; Sự phát triển của các trường phái triết học qua các giai đoạn lịch sử thời kỳ trung đại
URI: http://hdl.handle.net/123456789/85
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT lich su triet hoc TQ.pdf38.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.