Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8490
Title: Huyện ủy Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Đỗ, Thị Kim Quý
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Lãnh đạo;Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;Huyện Cẩm Khê;Tỉnh Phú Thọ
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phân tích, đánh giá thực trạng lãnh đạo của Huyện ủy Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay.; Xác định phương hướng, đề xuất một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Description: 120tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8490
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Thi Kim Quy.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.