Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8488
Title: Chất lượng đội ngũ công chức của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Đỗ, Anh Chiến
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Chất lượng;Công chức;Cục Thống kê;Phú Thọ
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn xác định cơ sở lý luận, chất lượng đội ngũ công chức của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ.; Phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng đội ngũ công chức của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2019 và rút ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân.; Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Description: 120tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8488
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Anh Chien.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.