Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8485
Title: Chất lượng dịch vụ hành chính công ở Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh hiện nay
Authors: Đặng, Thị Huyền Trang
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Chất lượng;Dịch vụ;Hành chính công;Quảng Ninh
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ hành chính công ở Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Phân tích, đánh giá đúng thực trạng qua đó chỉ ra được những thành tựu, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn về chất lượng dịch vụ hành chính công ở Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh từ năm 2014 đến nay; Đề xuất phương hướng và những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công ở Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.
Description: 108tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8485
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang Thi Huyen Trang.pdf2.76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.