Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8481
Title: Cải cách thủ tục hành chính ở Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Đặng, Hà Giang
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Cải cách thủ tục hành chính;Công an;Cầu Giấy;Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn khái quát và làm rõ một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính ở Công an quận; Khảo sát, đánh giá thực trạng việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hiện nay; xác định nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm.; Đề xuất phương hướng và một số giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thời gian tới.
Description: 98tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8481
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang Ha Giang.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.