Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8478
Title: Công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp huyện ở tỉnh Sơn La hiện nay
Authors: Cầm, Hoàng Mạnh
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Bồi dưỡng;Công chức;Sơn La
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn của công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp huyện ở tỉnh Sơn La hiện nay. Từ đó, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu để tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp huyện ở tỉnh Sơn La những năm tới.
Description: 116tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8478
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam Hoang Manh.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.