Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8455
Title: Thông điệp đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc trong lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật trên báo Phú Thọ hiện nay
Authors: Nguyễn, Quốc Hội
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Thông điệp;Đấu tranh;Phản bác;Luận điệu sai trái;Xuyên tạc;Báo chí;Phú Thọ
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn sẽ khảo sát thông điệp đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật trên báo chí Phú Thọ hiện nay. Qua đó đánh giá thực trạng cũng như hiệu quả của những thông điệp và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hơn nữa việc chuyển tải những thông điệp đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật trên báo chí Phú Thọ hiện nay.
Description: 119tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8455
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Quoc Hoi.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.