Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8435
Title: Quản lý báo chí, truyền thông tại Phú Thọ nhằm xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên mạng xã hội hiện nay (Khảo sát dữ liệu năm 2019)
Authors: Cao, Thị Hương Giang
Advisor: Phạm, Thị Thành
Keywords: Báo chí;Truyền thông;Quản lí;Phú Thọ;Xử lí thông tin;Sai lệch;Mạng xã hội;Xuyên tạc
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn sẽ khảo sát công tác quản lý báo chí - truyền thông cũng như việc đấu tranh, xử lý các thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội của tỉnh Phú Thọ. Qua đó đánh giá thực trạng cũng như hiệu quả và những tồn tại, hạn chế để đề xuất một số giải pháp để nâng cao hơn nữa việc chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý, đấu tranh phản bác và xử lý các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên mạng xã hội của tỉnh Phú Thọ.
Description: 101tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8435
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cao Thi Huong Giang.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.