Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8432
Title: Quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của Ủy ban Nhân dân Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Trương, Thành Trung
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Hoạt động;Bảo vệ môi trường;Quản lí;Ủy ban nhân dân;Long Biên;Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận, phân tích đánh giá thực trạng nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của Ủy ban Nhân dân Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 100tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8432
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong Thanh Trung.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.