Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8430
Title: Quản lý hoạt động cai nghiện ma túy ở tỉnh Hưng Yên hiện nay
Authors: Trần, Hải Đăng
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Hoạt động;Cai nghiện ma túy;Hưng Yên
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích cơ sở lý luận và pháp lý về quản lý người nghiện chích ma túy; Khảo sát, phân tích làm rõ thực trạng quản lý người nghiện chích ma túy ở tỉnh Hưng Yên; Tìm hiểu về những băn khoăn lo lắng và nhu cầu khi trở về cộng đồng của người sau cai nghiện tại Trung tâm. Từ đó tìm ra những giải pháp hỗ trợ họ trong việc tái hòa nhập cộng đồng.
Description: 98tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8430
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Hai Dang.pdf891.54 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.