Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8427
Title: Quản lý hoạt động của Đài Phát thanh huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Authors: Nguyễn, Quang Hòa
Advisor: Lê, Văn Trung
Keywords: Quản lí;Đài phát thanh;Quế Võ;Bắc Ninh
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận, qua đánh giá thực trạng quản lý đối với các hoạt động của Đài Phát thanh huyện Quế Võ, tác giả luận văn đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý đối với các hoạt động của Đài Phát thanh huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.
Description: 107tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8427
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Quang Hoa.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.