Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/842
Title: Lý luận báo phát thanh
Authors: Đức, Dũng
Keywords: Lí luận;Báo chí;Phát thanh
Issue Date: 2003
Publisher: Văn hóa - Thông tin
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần thứ nhất gồm 6 chương, trình bày vị trí, vai trò của báo phát thanh trong hệ thống các loại hình thông tin đại chúng; đặc trưng báo phát thanh; viết cho phát thanh; kỹ năng nhà báo phát thanh; chương trình phát thanh và phát thanh trực tiếp. Phần thứ hai gồm 9 chương, trình bày các thể loại phát thanh như: tin, tường thuật, bình luận, phóng sự, ghi nhanh, phỏng vấn, tọa đàm, bài phản ánh,...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/842
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.20.Ly luan bao phat thanh.pdf41.14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.