Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8419
Title: Chất lượng quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý trong giai đoạn hiện nay
Authors: Phạm, Văn Công
Advisor: Vũ, Hồng Vận
Keywords: Qui hoạch cán bộ;Ban thường vụ thành ủy;Chất lượng;Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn của chất lượng công tác quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý, luận văn đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
Description: 102tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8419
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Van Cong.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.