Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8413
Title: Quản trị hoạt động truyền thông thương hiệu làng nghề truyền thống ở Việt Nam thông qua chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm”
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Advisor: Đinh, Thị Thúy Hằng
Keywords: Quản trị;Truyền thông;Thương hiệu;Làng nghề truyền thống;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống lại các lý luận, phân tích thực trạng hoạt động quản trị truyền thông thương hiệu làng nghề truyền thống ở Việt Nam, tác giả luận văn đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị hoạt động truyền thông thương hiệu làng nghề truyền thống của Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 148tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8413
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Huyen.pdf2.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.