Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8410
Title: Quản trị hoạt động quan hệ với báo chí của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel
Authors: Đào, Thị Huyền Trang
Advisor: Phạm, Minh Sơn
Keywords: Báo chí;Quản trị;Hoạt động;Viettel
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về quan hệ với báo chí trong quản trị thương hiệu của doanh nghiệp, phân tích thực trạng quan hệ với báo chí trong quản trị thương hiệu của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quan hệ với báo chí trong quản trị thương hiệu của doanh nghiệp hiện nay.
Description: 117tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8410
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Thi Huyen Trang.pdf2.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.