Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8406
Title: Phát huy vai trò của Nhà nước Việt Namtrong nhận diện, xử lý mâu thuẫn xã hội hiện nay
Authors: Nguyễn, Tiến Hiệp
Advisor: Nguyễn, Chí Hiếu
Keywords: Nhà nước;Vai trò;Việt Nam;Mâu thuẫn xã hội;Xử lí;Nhận diện
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của Nhà nước Việt Nam trong nhận diện, xử lý mâu thuẫn xã hội, luận văn khảo sát thực trạng; từ đó, đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của Nhà nước Việt Nam trong nhận diện, xử lý mâu thuẫn xã hội hiện nay.
Description: 101tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8406
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tien Hiep.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.