Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8405
Title: Phát huy nét đẹp văn hoá trong tín ngưỡng thờ mẫu đối với đời sống tinh thần của người dân Thủ đô Hà Nội hiện nay
Authors: Đỗ, Hồng Hạnh
Advisor: Doãn, Thị Chín
Keywords: Văn hóa;Tín ngưỡng thờ mẫu;Đời sống tinh thần;Nhân dân;Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp tiếp tục phát huy nét đẹp văn hoá trong tín ngưỡng thờ Mẫu đối với đời sống tinh thần người dân ở Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 104tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8405
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Hong Hanh.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.