Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8404
Title: Quản lý tổ chức sản xuất chương trình thời sự trên kênh Truyền hình Nhân Dân hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng
Advisor: Nguyễn, Đức Dũng
Keywords: Sản xuất chương trình;Tổ chức;Thời sự;Kênh truyền hình
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa một số vấn đề lý luận, tác giả khảo sát, đánh giá thực trạng các vấn đề trong quản lý tổ chức sản xuấtchương trình thời sự trên Kênh THND, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảquản lý tổ chức sản xuấtchương trình thời sự trên Kênh THND trong thời gian tới.
Description: 118tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8404
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuy Hang.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.