Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8401
Title: Quản lý sản xuất các chương trình về văn hóa trên kênh truyền hình Vietnam Journey, Đài Tiếng nói Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Hiền
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Sản xuất chương trình;Văn hóa;Quản lí;Kênh truyền hình;Đài tiếng nói Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận, khảo sát thực trạng quản lý sản xuất các chương trình văn hóa trên kênh truyền hình Vietnam Journey, Đài Tiếng nói Việt Nam, tác giả luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý sản xuất các chương trình văn hóa của kênh trong thời gian tới.
Description: 118tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8401
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Phát thanh Truyền hình và BMĐT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thu Hien.pdf1.83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.