Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8399
Title: Quản lý hình ảnh bộ đội biên phòng trên báo chí quân đội (Khảo sát báo Quân đội nhân dân và kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020)
Authors: Lý, Phương Mai
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Bộ đội biên phòng;Hình ảnh;Quản lí;Báo chí
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hình ảnh BĐBP trên báo chí quân đội, luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng của vấn đề, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hình ảnh BĐBP trên báo chí quân đội trong thời gian tới.
Description: 131tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8399
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Phát thanh Truyền hình và BMĐT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ly Phuong Mai.pdf4.41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.